Stel cookie voorkeur in

Onderwijsresultaten

OBS West, een school om trots op te zijn!

Centrale eindtoets

Op de centrale eindtoets 2018 hebben wij een schoolscore van 538 gehaald. Dit is een score om trots op te zijn!

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie ziet toe op de onderwijskwaliteit. Obs West heeft het basisarrangement.

Tevredenheidsonderzoeken

Regelmatig nemen we tevredenheidsonderzoeken af, op leerling-, ouder- en personeelsniveau. We gebruiken daarvoor de vragenlijst van Parnassys.

Kinderen beoordeelden tijdens de laatste peiling de school als ‘goed’. Het hoogst scoorden ‘ik vind het fijn dat ik op deze school zit’ en ‘ik leer veel op deze school’.

Ouders waren het meest tevreden over de resultaten en het onderwijsleerproces: het leef- en leerklimaat en  het leerstofaanbod. Ouders voelen zich welkom op onze school. Er werd wel aandacht gevraagd voor de onderwijstijd.

De volgende afname wordt verwacht in schooljaar 2018-2019.

Jaarplannen

Leidend voor het beleid op schoolniveau is het bovenschools Strategisch Beleidsplan 2016-2019 van BLICK op Onderwijs. In het strategisch beleidsplan staat beschreven hoe het bevoegd gezag de gewenste kwaliteit van alle scholen bewaakt en de doelen die het bevoegd gezag voor de scholen stelt.

Openbare basisschool West conformeert zich aan de activiteiten en doelen, zoals geformuleerd in het bovenschools strategisch beleidsplan.